Natural Immunity Power

Natural Immunity Power

సహజ రోగ నిరోధక శక్తి మన ఆరోగ్యమంటే మనకు చాలా నిర్లక్ష్యం       మనం అన్ని విషయాలలో ఎక్కువగా విధిని, లేదా అదృష్టాన్ని నమ్ముతాం. ఆరోగ్య విషయంలో కూాడ అంతే. ఆరోగ్యం, దానంతట అదే బాగుంటుందను కుంటాం. ఒకవేల దారి తప్పి ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే, దాన్ని మందులతో అణిచేస్తాం. మనం మంచి ఆరో గ్యంగా ఉండడానికి ఎలాంటి గట్టి ప్రయత్నాలు చెయ్యం. మన జీవితాలలో ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినంతగా, ఇంక ఏ విషయాన్ని … Read moreNatural Immunity Power

Follow Nature Be Happy

Pollution vs Natureప్రకృతి నియమాలు పాటిస్తే… ఆరోగ్యం

     మనిషి కూడా ప్రకృతిలో ఒక అంతర్భాగం కాబట్టి, తను ప్రకృతి లోని సహజ నియమాలను పాటించాలి. అలా పాటించితే ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చు. లేని పక్షంలో రోగాల పాలు కాక తప్పదు.

Read moreFollow Nature Be Happy

Please Share It